dance

dance
I
[da:ns]
1. n պար, պարահանդես. country dance ժողովրդական պար. have a dance with smn մեկի հետ պարել/պարի հրավիրել. փխբ. lead smn a dance քթից բռնած ման ածել. փխբ. dance to one’s tune/piping ուրիշի խելքով շարժվել, ուրիշի ծափ տալով պար գալ. dances are held every Sunday Ամեն կիրակի պարեր են կազնակերպվում:
2. a պարային
II
[da:ns] v պարել, պար գալ. ցատկել, թռչել. dance a waltz վալս պարել. ask smn to dance պարի հրավիրել. dance for joy ուրախությունից պա րել. փխբ. dance attendance on smb շողո քորթել, քծնել. (պտտվել) The leaves dance Տերևները պտտվում են

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Dance! — Single by Goleo VI featuring Lumidee VS. Fatman Scoop from the album FIFA World Cup 2006 Soundtrack …   Wikipedia

 • Dance: UK — Dance:UK is a computer game that was released on October 3, 2003, for PlayStation, PlayStation 2 and Xbox. The game was available separately or with an 8 way dance mat controller, the difference from other dance games was that the dance arrows… …   Wikipedia

 • Dance — steht für: Dance (Musikrichtung), eine Bezeichnung für verschiedene Stilrichtungen der elektronischen Tanzmusik Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt, ein US amerikanischer Film Dance – Der Traum vom Ruhm (Originaltitel: Un paso… …   Deutsch Wikipedia

 • Dance (A$$) — Single by Big Sean featuring Nicki Minaj from the album Finally Famous Released …   Wikipedia

 • Dance — Dance, n. [F. danse, of German origin. See {Dance}, v. i.] 1. The leaping, tripping, or measured stepping of one who dances; an amusement, in which the movements of the persons are regulated by art, in figures and in accord with music. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dance — ► VERB 1) move rhythmically to music, typically following a set sequence of steps. 2) move in a quick and lively way. ► NOUN 1) a series of steps and movements that match the rhythm of a piece of music. 2) a social gathering at which people dance …   English terms dictionary

 • Dance — (d[.a]ns), v. i. [imp. & p. p. {Danced}; p. pr. & vb. n. {Dancing}.] [F. danser, fr. OHG. dans[=o]n to draw; akin to dinsan to draw, Goth. apinsan, and prob. from the same root (meaning to stretch) as E. thin. See {Thin}.] 1. To move with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dance — [dans, däns] vi. danced, dancing [ME dauncen < OFr danser < ? Frank * dintjan, to tremble, move back and forth] 1. to move the body and feet in rhythm, ordinarily to music 2. to move lightly and gaily; caper 3. to bob up and down 4. to be… …   English World dictionary

 • Dance Me In — Single by Sons and Daughters Released 2005 Label Domino Recordings Dance Me In is the first single released by …   Wikipedia

 • dance — [ dɑ̃ns ] n. f. • 1994; dance music 1989; angl. dance music ♦ Anglic. Style de musique pour danser, très rythmée, issue du disco. dance [dɑ̃ns; dɛns] n. f. et adj. ÉTYM. 1994; d abord dance music, 1989; angl. dance music « musique …   Encyclopédie Universelle

 • Dance — Dance, v. t. To cause to dance, or move nimbly or merrily about, or up and down; to dandle. [1913 Webster] To dance our ringlets to the whistling wind. Shak. [1913 Webster] Thy grandsire loved thee well; Many a time he danced thee on his knee.… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”